زمونږ په هکله - در باره ما

د افغانستان اسلامي جمهوریت د خپلواکو بودجوي ادارو او ریاستونو د تنظیم او ادارې معاونیت

دغه معاونیت ژمن دی چې د هغه نوو سیسټمونو او خدماتي میکانیزمونو چې یې رامنځ ته کړي، د افغانستان اسلامی جمهوریت د خپلواکو بودجوي ادارو ټولو کړنو ته په انسجام سره، دقیقه راپور ورکونه وکړي. د ادارو لومړیتوبونه او د عامه خدمتونو د وړاندې کولو د څرنګوالي نظارت او ارزونه وکړي. همدا رنګه د ادارو د رئیسانو سره لارښوونې شریکې کړي او د ادارو د اصولي پراختیا او مدیریت څخه ډاډ تر لاسه کړي.

این معاونیت متعهد است با استفاده از سیستم های جدید و میکانیزم خدماتی که ایجاد نموده تمام فعالیت های نهاد های مستقل بودجوی جمهوری اسلامی افغانستان را انسجام بخشیده، گزارش دهی دقیق نماید. اولویت های ادارات و نحوه ارائه خدمات عامه را نظارت و ارزیابی نماید. همچنان هدایات را با روئسای ادارات در جریان گذاشته، از توسعه و مدیریت اصولی ریاست ها و ادارات اطمینان حاصل نماید.
احمد داود نورزی

Respected citizens

The Office of the Deputy Chief of Staff for the Administration of Independent Budgetary Agencies has been asked by H.E. the President to take necessary steps for better administration and delivery of services and to ensure effective communication between the citizens and the government The online job application and complaint registration (Ariza) forms are examples of the steps taken in this regard. If you believe that you have the right educational credentials, please fill out our online application form and we will assess your application. If your application meets the necessary requirements, we will assist you in getting a job with your desired ministry or government agency If you have a legitimate complaint, please fill out our online Ariza management form and we will follow it up for you as per the laws and regulations of Afghanistan. Thank you very much